Exhibition ” toys / perfect world”/ Usolye

Exhibition “Toys / perfect world” in the museum-reserve ” Usolye Stroganovskoe»

Палаты Строгановых (pstroganov.com)